Zasady funkcjonowania

Przedszkole nr 370 jest przedszkolem publicznym, realizuje bezpłatne nauczanie
i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Działalność przedszkola finansowana jest przez organ prowadzący: Miasto Stołeczne Warszawa. 

Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący:

– przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie oraz opiekę w ustalonym czasie,

– przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola,

– zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustalane są na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy,

przedszkole organizuje trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek,

– wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor, w zależności od kalkulacji kosztów zużytych produktów do jego wytworzenia,

– odpłatności za wyżywienie i przygotowanie posiłków pobierana jest od rodziców za każdy miesiąc z góry, do 15-go dnia każdego miesiąca. Wpłaty są wnoszone na konto przedszkola,

– w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu co najmniej w ostatnim dniu roboczym przed nieobecnością lub do godziny 9:00 pierwszego dnia nieobecności. Zwrot następuje w następnym miesiącu rozliczeniowym,

– personel przedszkola ma prawo do korzystania z wyżywienia na warunkach ustalonych przez Radę m.st. Warszawy.

 

Wielkość czcionki
Kontrast