Status prawny

Przedszkole nr 370 jest przedszkolem publicznym.

Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Umińskiego 11.

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu na podstawie rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Obsługę finansową przedszkola prowadzi Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy Dzielnica Praga Południe.

Przedszkole działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2020r., poz. 190 z późn. zm.)   

 i wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych.

  • Aktu założycielskiego
  • Statutu

Przedszkole rozpoczęło działalność  w dniu 1 września 1982 roku na podstawie Zarządzenia nr 68 Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 4 sierpnia 1982 roku. 

Od 1 września 1982 roku do 31 sierpnia 2003 roku funkcję dyrektora przedszkola pełniła  Pani  Janina Tomczyk.  Od 1 września 1993 do 25 maja 2020 roku dyrektorem przedszkola była  Pani  Grażyna Kuczbajska.  

Obecnie dyrektorem przedszkola jest Pani Beata Przygoda, a funkcję wicedyrektora pełni Pani Izabela Barankiewicz.

Ustalona nazwa używana przez  Przedszkole w pełnym brzmieniu to:

Przedszkole Nr 370

03-984 Warszawa

Ul. Umińskiego 11

Tel/fax  22 613 87 69

Organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu na podstawie rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. 

Statut Przedszkola nr 370 został zatwierdzony uchwałą Nr 7/2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 29 listopada 2017r.  

Statut – do pobrania

Wielkość czcionki
Kontrast