Struktura organizacyjna

W skład Przedszkola wchodzą:

Kadra pedagogiczna: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele współorganizujący kształcenie, nauczyciel rytmiki, nauczyciel języka angielskiego, logopedzi.

Pracownicy administracji: kierownik gospodarczy, sekretarka.

Pracownicy  obsługi: starsze woźne, dozorcy, szef kuchni, kucharka, pomoce kuchenne, pomoce nauczyciela, starszy magazynier.

Przedszkole nr 370 pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i w porozumieniu z Radą Rodziców.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola i zatwierdzony przez organ prowadzący przedszkole.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej.

Przedszkole nr 370 posiada 14 oddziałów dla 325 dzieci. Składa się z 14 sal o zróżnicowanej wielkości, dużych szatni, obszernych korytarzy, kancelarii, gabinetu dyrektora, gabinetu psychologa, dwóch gabinetów logopedycznych, placu zabaw.

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast