Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 370 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkole370.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-02.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

– brak transkrypcji opisowej materiałów dźwiękowych

– niektóre linki mogą być niewystarczająco opisane

– brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury

– niektóre pliki to graficzne pliki PDF

– niektóre informacje przedstawiono tylko w formie graficznej

– zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego

– w niektórych zakładkach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

– niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki

– brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Beata Przygoda, e-mail: p370@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 613 87 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia na teren przedszkola i do budynku oraz przechodzenia przez obszary kontroli
  Do budynku prowadzi oznakowane wejście od ul. Umińskiego. Wejście na teren przedszkola i do budynku przedszkolnego nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Furtka jest chroniona domofonem na kod i osoby z zewnątrz nie mogą wejść na teren przedszkola bez wiedzy pracowników. Wyjście z terenu przedszkola jest możliwe po naciśnięciu przycisku otwierającego furtkę, umiejscowionego na słupie, na wysokości 146 cm. Od furtki do budynku prowadzi sześć schodków wraz z podjazdem dla wózków dziecięcych. Pracownicy przedszkola kontrolują osoby wchodzące i wychodzące. Stanowisko pracowników kontrolujących znajduje się po lewej stronie od drzwi wejściowych do budynku.

Drugie wejście do budynku nie służy do obsługi interesantów i znajduje się wzdłuż ulicy Umińskiego. Prowadzą do niego schody umiejscowione z dwóch stron, w tym jedne schody posiadające rampę. Schody nie są wyposażone w oznaczenia dotykowe. Nie ma windy dla osób niepełnosprawnych.
Przy wejściu drugim nie ma pracowników kontrolujących i jest ono otwierane po uprzednim zgłoszeniu potrzeby skorzystania.
Do budynku przedszkolnego może wejść osoba z psem asystującym. Powinna jednak zachować szczególną ostrożności (z uwagi na przemieszczające się dzieci) oraz zdawać sobie sprawę, iż do przedszkola uczęszcza ponad 300 dzieci i poziom hałasu jest zdecydowanie wyższy niż w innych miejscach.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  Sekretariat Przedszkola nr 370 znajduje się naprzeciwko drzwi wejściowych do budynku.
  W budynku przedszkolnym korytarze są przestronne, przejście przez nie jest swobodne. Nie ma oznaczeń brajlowskich na ścianach i dotykowych na podłodze.
  Drogi ewakuacyjne są drożne, a pracownicy przedszkola je znają.
  Wewnętrzne schody i korytarze (pion żywienia, zmywalnie) nie są wykorzystywane do obsługi interesantów. W budynku nie ma wind osobowych.
 2. Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
  – nie ma pochylni oraz platform dla osób niepełnosprawnych.
  – nie ma ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością
  – nie ma tłumacza polskiego języka migowego na miejscu, dostępna usługa online tłumaczenia polskiego języka migowego („Usługa Tłumaczenia PJM”)
  – nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnej.
  – nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabo widzących i niewidomych
  – nie ma udogodnień dla psa asystującego i przewodnika.
  – nie ma wyznaczonego pokoju dla matki z dzieckiem, wyposażonego w krzesło, fotel, stolik i blat do przewijania dziecka.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnyc
  – brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych na terenie przedszkola.
  – brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych w bliskim otoczeniu przedszkola.
 4. Informacje dotyczące dojazdu
  Dojazd komunikacją miejską:
  Najbliższe dwa przystanki autobusowe znajdują się w odległości 300 m (Os. Wilga 02) i 250 m (Os. Wilga 01) od przedszkola.
  Przystanek Osiedle Wilga 02:
  Linia 111 (Gocław – Esperanto) – kierunek Esperanto
  Linia 123 (Dw. Wschodni (Kijowska) – Dw. Wschodni (Lubelska)) – kierunek Dw. Wschodni (Lubelska)
  Linia 213 (Gocław – Błota) – kierunek Błota
  Linia 509 (Gocław – Nowodwory) – kierunek Nowodwory
  Przystanek Osiedle Wilga 01:
  Linia 111 (Esperanto – Gocław) – kierunek Gocław
  Linia 123 (Dw. Wschodni (Lubelska) – Dw. Wschodni (Kijowska)) – kierunek Dw. Wschodni (Kijowska)
  Linia 213 (Błota – Gocław) – kierunek Gocław
  Linia 509 (Nowodwory – Gocław) – kierunek Gocław
  Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie. Aktualne dane można sprawdzić na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
  Dojście od ulicy Umińskiego i ulic osiedlowych.

Dojazd samochodem:
Dojazd samochodem do budynku możliwy jest od ulicy Umińskiego. W okolicy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. W najbliższym otoczeniu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dojście piesze:
Dojście możliwe jest od ul. Umińskiego. Przejścia dla pieszych w pobliżu przedszkola nie posiadają sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej. Chodniki dla pieszych nie mają wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od strony pętli autobusowej Gocław znajdują się schody i podjazdy dla wózków.

Postój taksówek:
Najbliższy postój taksówek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Fieldorfa i Umińskiego.
Informacje dodatkowe
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – zobacz

 

Wielkość czcionki
Kontrast